NEWS

สปอต KBO ขึ้นฉายในมาบุญครอง, สยามพาราก้อน!

ทีมอาสาเดินหน้าปักธงธรรมแห่งการปกป้องพระพุทธศาสนา

 

นับจากที่องค์กรโนอิ้ง บุดด้า มีความตั้งใจในการติดตั้ง Roll up stand ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ จากวันนั้นจนวันนี้ เหล่าทีมงานอาสาทุกท่าน ต่างช่วยกันติดต่อตามสถานที่ต่างๆ ในการติดตั้ง Roll up stand ตามกำลังที่แต่ละท่านจะสามารถทำได้ และวันนี้ทางองค์กรโนอิ้ง บุดด้ มีความยินดีในความสำเร็จของทีมอาสาในการเผยแผ่นโยบายเพื่อการปกป้องพระพุทธ ศาสนานี้ ไปยังสถานที่ที่เป็นวัดสำคัญต่างๆ ทั้งหมด 11 วัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน นับเป็นความภาคภูมิใจไม่เฉพาะทีมงานเท่านั้น แต่ควรเป็นของพุทธศาสนิกชนทั้งหมด ที่พวกเขาเหล่านั้นได้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามเพื่อส่วนรวม

 

โดยทีมงานนำโดยคุณปรีดา สัลลกานนท์และเหล่าทีมงาน อาทิ คุณจตุรพร มนัสวรากุล, คุณชุติโชติ พงษ์พานิช, คุณศุภกร วงศ์สาวิตรและคุณรพีพรรณ พลเสน ทั้งหมดได้สละพล้งชีวิตในการติดต่อ เดินทางและติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ จนเป็นผลสำเร็จเรียบร้อย มีความสวยงาม รายละเอียดในการติดตั้งมี ดังนี้

 

เดือนกรกฎาคม ติดตั้ง 3 วัด

  1. วัดมหาธาตุวรมหาวิการ จ.นครศรีธรรมราช

  2. วัดพระแก้วเชียงของ จ.เชียงราย

  3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

เดือนสิงหาคม 2558 ติดตั้ง 3 วัด

  1. วัดราชาธิวาศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

  2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

  3. วัดถ้ำตับเตา จังหวัดเชียงใหม่

เดือนกันยายน ติดตั้ง 4 วัด

  1. วัดพระธาตุดอยตุง จ.เขียงราย

  2. วัดพระธาตุผาเงา จ.เขียงราย

  3. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

  4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 

นอกจากนี้ อีก 1 ทีมอาสาได้นำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด Buddha is our father เพื่อขึ้นบนจอวีดิโอใหญ่ MBK Center หรือศูนย์การค้ามาบุญครอง และขึ้นอีก 4 จอที่ ศูนย์การค้า Siam Paragon ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งสถานที่ทั้ง 2 แห่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกที่แต่ละวันมีทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่าง ประเทศใช้บริการจำนวนมาก ทำให้การเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติต่อพระบรมศาสดาเป็นไปอย่างกว้างขวางมาก ขึ้น

 

จากผลสำเร็จทั้ง 2 กรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น สมควรที่จะได้รับการยกย่อง ชื่นชมและได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริง ทางองค์กรขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาในความดีงามนี้ ที่ยากนักจะมีองค์กรหรือหน่วยงานไหนกล้าที่จะกระทำ

ทีมงานขอน้อมนำถ้อยคำจากท่านอาจารย์ในเรื่องความเป็นคนดีเพื่อให้ได้พิจารณา...

 

"คนดีมีหลายแบบ แต่คนดีที่อ่อนแอมีมากที่สุด คือคิดเพียงว่าตนทำดี ไม่ทำใครเดือดร้อนก็พอแล้ว แต่ไม่คิดกระตือรือล้นช่วยเหลือใครเลย ความดีแบบนั้น ช่วยพยุงพระศาสนาไม่ได้ เพราะความชั่วบนถนนมีมากกว่า คนดีที่มีกำลังจึงต้องสละพลังชีวิตเพื่อผู้อื่นบ้าง ใช่แต่จะมุ่งชำระกิเลส แล้วเก็บตัวเงียบในบ้าน ปล่อยให้บนถนนเป็นอย่างไรก็ช่าง

 

คนแต่ละคนมีกำลังต่างกัน การทำไปตามกำลังที่ตนมี ไม่กดดันแต่ไม่ปล่อยวาง เมื่อนำความต่างมาผสานกัน สังคมย่อมดีขึ้นได้ ความเสียสละของศิษย์เป็นเครื่องยืนยันว่าการสร้างคนดีที่เข้มแข็งขึ้น 1 ขึ้น เราได้สร้างความดีงามให้ประจักษ์แก่สังคมเพียงใด”

 

"เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ” คุณ..เท่านั้นที่ตอบคำถามนี้

 

ทีมงานองค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เครดิตภาพ : คุณอาภาณี วงศ์สกล