รายงานผลการจัดนิทรรศการ

SPIRITUAL LIFE EXHIBITION 2018

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

นิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2018 จัดขึ้นโดยมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีกลุ่มฆราวาสผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังจนเกิดเป็นความกตัญญูต่อพระบรมศาสดา ได้อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นที่จะยับยั้งความเห็นผิดและการกระทำอันเป็นการลบหลู่ต่อพระพุทธเจ้า และหมายที่จะนำธรรมแท้ของพระพุทธองค์กลับคืนมาเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดนิทรรศการเพื่อเป็นพลังในการปกป้องและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ตลอด ๗ วันของการจัดนิทรรศการทางมูลนิธิมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่งานนิทรรศการได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน และผู้นับถือศาสนาอื่น มีผู้เข้าชมนิทรรศการเกือบ ๒,๐๐๐ คน จึงทำให้ทางมูลนิธิได้ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสู่สังคมในวงกว้างที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นทั่วทุกมุมโลก และทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามในใจของผู้เข้าชม เพื่อส่งต่อความดีความ และความเห็นที่ถูกต้องไปสู่สังคมโลกต่อไป

ภายในนิทรรศการประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

  • บอร์ดแสดงกรณีลบหลู่พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพระสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ อันได้แก่ การนำพระพุทธรูปไปเป็นเครื่องประดับของใช้ ของตกแต่ง หรือแม้กระทั่งรอยสักบนร่างกายที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

  • บอร์ดแสดงผลงานขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า ในการปกป้องพระพุทธศาสนา อาทิเช่น ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ การเดินรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ถนนข้าวสาร และตลาดนัดจตุจักร รวมทั้งความสำเร็จในการยับยั้งกรณีลบหลู่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

  • บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่ถ่ายทอดออกมาในแบบของ Art Gallery อาทิเช่น เรื่องราวของพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาล หลักคิดสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทางสายกลาง อริยสัจ ๔ และทำไมจึงไม่ควรสักรูปพระพุทธเจ้าไว้บนร่างกาย บอร์ดแสดงถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

  • ห้องฉายวิดีโอ แสดงวิดีโอการสอนนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ และภาพยนตร์สั้นรณรงค์ให้หยุดยั้งการลบหลู่พระพุทธเจ้า

  • มุมเขียนโปสการ์ดเพื่อส่งถึงสถานประกอบการทั่วโลกที่ยังมีกรณีลบหลู่พระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

ประมวลภาพนิทรรศการ

นิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2018 ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการใช้สถานที่ภายในบริเวณหน้าพระอุโบสถ      วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

นิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2018 ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการใช้สถานที่ภายในบริเวณหน้าพระอุโบสถ      วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

บริเวณห้องนิทรรศการตั้งอยู่ด้านข้างศาลาหน้าพระอุโบสถ ประกอบไปด้วยห้องฉายวิดีโอ ห้องนิทรรศการ และบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

นิทรรศการ Spiritual Life Exhibition ได้นำหลักการ “อาร์ตนำธรรม” มาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการ เริ่มจากการเห็นภาพที่สวยงามสะดุดตาจึงเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ตำแหน่งของที่ตั้งนิทรรศการมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากอยู่ภายในบริเวณด้านข้างของพระอุโบสถ ทำให้เจ้าหน้าที่ของนิทรรศการสามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบูทได้อย่างสะดวก และนักท่องเที่ยวก็สามารถมองเห็นนิทรรศการได้ง่ายเช่นกัน

ในส่วนของงานนิทรรศการ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ อาทิเช่น ความหมายที่แท้จริงของการตรัสรู้ ปาฏิหาริย์แห่งทางสายกลาง เป็นต้น

บอร์ดนิทรรศการที่จัดแสดงในลักษณะของ Art Gallery เฉกเช่นไปดูงานศิลปะ แต่เป็นงานศิลปะแห่งความตื่นรู้ เพราะทางมูลนิธิฯ ได้รวบรวมหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์มาสรุปด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและประทับใจ

บอร์ดกลางแจ้งแสดงถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บอร์ดนี้ให้ความรู้ที่ชัดเจน คลายข้อสงสัย ที่แม้กระทั่งชาวพุทธเองยังเกิดความเข้าใจผิด เช่นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่น พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ความเป็นกลาง อุเบกขา เป็นต้น

บอร์ดภายในห้องนิทรรศการ แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธองค์ในสมัยพระพุทธกาล ที่ทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง

บอร์ดภายในห้องนิทรรศการแสดงถึงข้อควรทำ และข้อห้ามในการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า โดยบอกเป็นข้อๆ อย่างละเอียด

บอร์ดแสดงผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ปกป้องพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดา หยุดยั้งการกระทำที่แสดงถึงความไม่เคารพในพระพุทธองค์

นิทรรศการ Spiritual Life ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก พระเทพกิตติเวที ท่านเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มาเยี่ยมชมนิทรรศการ

รูปซ้าย คณะพระภิกษุสงฆ์สงฆ์ที่เดินทางเข้ามากราบสักการะพระพุทธชินราชภายในพระอุโบสถ ได้มีเมตตาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยความสนในยิ่ง

รูปขวา พระภิกษุหนุ่มลูกครึ่ง ที่หนึ่งในคณะผู้จัดงานได้พบท่านเมื่อครั้งไปเยือนพุทธคยา ประเทศอินเดียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมื่อทราบว่าท่านเดินทางมาที่เมืองไทย จึงได้มีโอกาสนมัสการท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในวันสุดท้ายพอดี

นายทหารระดับสูงแห่งกองทัพบกให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และหนึ่งในท่านทั้งหลายได้กล่าวกับผู้แทนมูลนิธิว่า “เรื่องแบบนี้สมควรรณรงค์ตั้งนานแล้ว ควรปลูกฝังแต่เล็กแต่น้อย ขอให้เจริญ ๆ นะลูก พูดจากใจเลย ขอให้เจริญจริง ๆ”

รูปซ้าย เหล่าพลทหารจากกองทัพบก รั้วของชาติผู้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของแผ่นดิน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

รูปขวา อาจารย์และคณะนักเรียนจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเขาชมนิทรรศการด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูที่มีต่อพระบรมศาสนาจะงอกงามในใจของเยาวชนกลุ่มนี้สืบไป

เจ้าหน้าที่ประจำบูทกำลังให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการชาวต่างชาติ ในกรณีลบหลู่พระบรมศาสนาที่มีขึ้นทั่วโลก

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านนี้กำลังอ่านข้อควรปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยความสนใจ

ไกด์นักท่องเที่ยวชาวจีน กำลังอธิบายกับลูกทัวร์เกี่ยวกับกรณีลบหลู่พระพุทธเจ้า

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าของห้องฉายวิดีโอ และห้องนิทรรศการ

ห้องฉายวิดีโอ เป็นอีกมุมหนึ่งของนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ภายในจัดฉายวิดีโอสอนปฏิบัติอานาปานสติ และภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับกรณีลบหลู่พระพุทธเจ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าชม หันมาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันกับเราในการปกป้องพระเกียรติของพระพุทธองค์

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยความสนใจยิ่ง เนื่องจากมีหลายสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า และหลักคำสอนของพระพุทธองค์ การเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจึงเปรียบเสมือนการเปิดจิตของพวกเขาโดยแท้

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกภายหลังจากที่ชมนิทรรศการ โดยเฉพาะกรณีลบหลู่พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก พร้อมถือโปสการ์ดรูปฝาชักโครกมีรูปพระเศียรของพระพุทธเจ้า

รูปซ้าย ข้าราชการระดับสูงของกองทัพบกได้ร่วมเขียนโปสการ์ดแสดงความรู้สึก เพื่อส่งต่อไปยังสถานประกอบการที่ผลิตผลงานลบหลู่พระเกียรติของพระพุทธเจ้า

รูปขวา กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยแสดงข้อความในโปสการ์ดที่เขียนเพื่อส่งต่อไปยังสถานประกอบการ

ภาพแห่งความประทับใจ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติ และต่างศาสนาต่างตั้งใจเขียนโปสการ์ด เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประกอบการจากทั่วโลกที่ยังคงผลิตผลงานที่ลบหลู่พระพุทธเจ้า ทางมูลนิธิมีความสุขใจอย่างยิ่งที่สิ่งที่เราพยายามจะบอกกับโลก ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม

รูปภาพโปสการ์ดบางส่วนที่เขียนโดยผู้เข้าชมนิทรรศการ

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนเริ่มพิธิปิดงานนิทรรศการ ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้พูดคุยกับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยตัวท่านเอง

คุณปิยะพงษ์ บุญสนอง เลขาธิการมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้าได้กล่าวสรุปภาพรวมของงาน  โดยมีพระราชกิตติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และพระราชพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังสี มลรัฐไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมตตามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และท่านอาจารย์อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้าเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระราชกิตติเวที ท่านได้กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้าว่าเป็นการกระทำที่เป็นยิ่งกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่เป็นอภิมหาสัมมาทิฏฐิ ยังความปลาบปลื้มมาให้แก่คณะทำงานอย่างยิ่ง และท่านพระราชพุทธิวิเทศ ได้กล่าวชื่นชมมูลนิธิและเชิญให้ไปจัดนิทรรศการเช่นนี้ที่วัดพุทธรังสี ท่านอาจารย์อัจราวดี วงษ์สกลมีความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่ท่านมีเมตตา แต่กล่าวว่าทางมูลนิธิฯ ยังไม่มีทุนมากพอ

ภาพการรวมพลังใจของคณะทำงาน และศิษย์ของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงษ์สกล ที่มารวมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อมอบกำลังใจให้กันและกัน ยืนหยัดต่อสู้เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา เผยแผ่ธรรมแท้ และ ปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดาด้วยจิตกตัญญูยิ่งสืบไป

ภาพอันงดงามยามค่ำคืน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สถานที่ที่ได้เอื้อเฟื้อให้เหล่าพุทธบุตรได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมศาสดา ได้มาประกาศให้คนจากทุกมุมโลกได้รับรู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงควรค่ายิ่งสำหรับการเคารพบูชาอย่างสูงสุด